ข้อมูลนักวิชาการ | นันทวัฒน์ บรมานันท์, ศ.ดร.

 • บทความเรื่อง “องค์กรชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล” , www.pub-law.net , 1 มีนาคม 2545
 • บทความเรื่อง “ถึงเวลาแก้ไขรัฐธรรมนูญแล้วหรือยัง?” , www.pub-law.net , 1 กรกฎาคม 2545″
 • บทความเรื่อง “การตรวจสอบการใช้อำนาจรัฐตามรัฐธรรมนูญปัจจุบัน (พ.ศ.2540)” www.pub-law.net , 1 กรกฎาคม 2545
 • บทความเรื่อง “การออกเสียงประชามติที่ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ. 2540)”, วารสารศาลรัฐธรรมนูญ ปีที่ 4 เล่ม 11 (พ.ค. - ส.ค. ) ,2545
 • บทความเรื่อง “การตรวจสอบการใช้อำนาจของประธานาธิบดีของฝรั่งเศส”, อาจาริยบูชา รวมบทความทางวิชาการเนื่องในโอกาสครบรอบ 72 ปี ศาสตราจารย์ ดร.อมร จันทรสมบูรณ์ , สมาคมกฎหมายมหาชนแห่งประเทศไทย , 2545
 • บทความเรื่อง “ข้อเสนอสำหรับกระบวนการรับฟังความคิดเห็นของประชาชนในประเทศไทย” , www.pub-law.net ตอนที่ 1 เผยแพร่วันที่ 21 เมษายน 2546 ตอนที่ 2 เผยแพร่วันที่ 5 พฤษภาคม 2546
 • บทความเรื่อง “ความรับผิดทางอาญาของประธานาธิบดีฝรั่งเศส” , www.pub-law.net เผยแพร่วันที่ 30 มิถุนายน 2546
 • งานวิจัยเรื่อง “แนวทางในการส่งเสริมการดำเนินการขององค์กรพัฒนาเอกชน : ศึกษาเฉพาะกรณี กฎหมายและระเบียบต่างๆที่เป็นอุปสรรคต่อการพัฒนา”, มูลนิธิอาเซีย, พ.ศ.2541
 • หนังสือ “ถกรัฐธรรมนูญ 2540″, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2540
 • หนังสือ “บริการสาธารณะในระบบกฎหมายปกครองฝรั่งเศส”, สำนักพิมพ์นิติธรรม, พ.ศ.2541
 • หนังสือ “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญฝรั่งเศส : ข้อคิดเพื่อการปรับปรุงกฎหมายประกอบ รัฐธรรมนูญไทย”, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2541
 • หนังสือ “บทเฉพาะกาลของรัฐธรรมนูญกับกับการปฏิรูปการเมือง”, สถาบันนโยบายการศึกษา, พ.ศ.2541
 • หนังสือ “คำแปลรัฐธรรมนูญแห่งสาธารณรัฐฝรั่งเศส”, จัดพิมพ์โดย สภาวิจัยแห่งชาติ, พ.ศ.2541
 • หนังสือ “สาระสำคัญของพระราชบัญญัติว่าด้วยการเข้าชื่อเสนอกฎหมาย พ.ศ.2542″, สำนักพิมพ์วิญญูชน,พ.ศ.2542
 • หนังสือ “หลักกฎหมายปกครองเกี่ยวกับบริการสาธารณะ”, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2543
 • หนังสือ “การแปรรูปรัฐวิสาหกิจไทย”, สถาบันนโยบายศึกษา, พิมพ์ครั้งแรก 2543
 • หนังสือ “คำอธิบายพระราชบัญญัติทุนรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2542″, สำนักพิมพ์วิญญูชน, พ.ศ.2543
 • หนังสือ “การปกครองส่วนท้องถิ่นตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย(พ.ศ.2540)”, สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2543
 • หนังสือ “การปกครองส่วนท้องถิ่นกับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม” (แต่งร่วมกับ ดร.แก้วคำ ไกรสรพงษ์), สำนักพิมพ์วิญญูชน, 2544
 • หนังสือ “กฎหมายเศรษฐกิจในยุควิกฤติเศรษฐกิจ , ในแนวทางแก้ไขปัญหาเศรษฐกิจ-การเมือง ไทย” ,สถาบันนโยบายศึกษา , พ.ศ. 2543
 • หนังสือ “การปกครองท้องถิ่นฝรั่งเศส” , สถาบันนโยบายศึกษา ,พ.ศ. 2544
 • หนังสือ “กฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ” ,โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544
 • หนังสือ “การดำเนินคดีอาญากับผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง”, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544
 • หนังสือ “การออกเสียงประชามติ”, โครงการเฉลิมพระเกียรติสารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540, สถาบันพระปกเกล้า, กรุงเทพฯ : องค์การค้าคุรุสภา ,2544
 • หนังสือ “การแสดงบัญชีรายการทรัพย์สินและหนี้สิน”, สารานุกรมรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พ.ศ.2540) , สถาบันพระปกเกล้า , พ.ศ.2544
 • หนังสือ “สัญญาทางปกครอง, สำนักพิมพ์วิญญูชน”, พ.ศ.2546
 • หนังสือ “นิติรัฐกับประชาสังคม”, 2546
 • หนังสือ “คำอธิบายศัพท์กฎหมายมหาชน ฝรั่งเศส-ไทย”, 2548
 • หนังสือ “กระบวนการกลั่นกรองคดีที่จะเข้าสู่การพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา 264” , 2548
 • }}

  Share and Enjoy:
  • Digg
  • Google
  • E-mail this story to a friend!
  • Print this article!
  • del.icio.us
  • Facebook
  • Live
  • Technorati
  • YahooMyWeb

  Leave a Reply